Tanúsított Minőségirányítási Rendszer - CERTOP ISO 9001

2018. július 19., csütörtök

 


Jogszabályváltozások A társasági adó és a vállalkozói személyi jövedelemadó egyes elıírásai alkalmazásának kizárásáról

jogszabály száma: 2007. évi XII. törvény
hatálybalépés dátuma: 2007. 03. 19.
megjelenés helye: Magyar Közlöny 2007/31


1. § A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 6. §-ának a 8/2007. (II. 28.) AB határozattal
(a továbbiakban: AB Határozat) megsemmisített (5)-(9) bekezdéseit, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi
LXI. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 225. §-ának az AB Határozattal megsemmisített (16) bekezdését 2007. január 1-jétıl a megsemmisítés
idıpontjáig eltelt idıszak vonatkozásában nem kell alkalmazni.
Az Alkotmánybíróság 8/2007. (II. 28.) AB határozatában (a továbbiakban: AB hat.) 2007. február 28. napjától - a jövıbeni
kötelezettségekre vonatkozó hatállyal - megsemmisítette a társasági és osztalékadóról szóló törvénynek az ún. különadót/elvárt adót
szabályozó rendelkezéseit (és az ehhez kapcsolódó, az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényben szabályozott elıleg
szabályokat) amely egyben azt is jelenti, hogy a 2007. január 1-jétıl hatályos szabályok alapján az AB hat. közzétételéig bevallott és
befizetett adót az AB hat. nem minısítette jogszer?tlennek. A törvény méltányossági és igazságossági szempontokat érvényesítve úgy
rendelkezik, hogy a megsemmisített rendelkezéseket 2007. január 1-jétıl a megsemmisítés napjáig sem kell alkalmazni, azaz az elvárt adó
fizetési kötelezettség erre az idıszakra visszamenıleg is megsz?nik.
2. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követı napon lép hatályba.
(2) E törvény hatálybalépésének napján hatályát veszti a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)
49/B. §
a) (8) bekezdése a) pontjában a „ , de legalább” szövegrész,
b) (8) bekezdésének b) pontja,
c) (20) és (23) bekezdése
azzal, hogy a hatályon kívül helyezett rendelkezéseket a 2007. január 1-jétıl az e törvény hatálybalépéséig eltelt idıszak vonatkozásában nem kell
alkalmazni.
(3) E törvény hatálybalépésének napján hatályát veszti a Módtv.
a) 12. §-a,
b) 223. §-a (9) bekezdésének i) pontja.
(4) E törvény hatálybalépésének napján hatályát veszti az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi CXXXI. törvény
a) 3. §-ának (4) bekezdése,
b) 8. §-ának (1)-(3) bekezdése,
c) 125. §-a (2) bekezdésében az „és 49/B. §-ának (23) bekezdését” szövegrész,
d) 126. §-ának (2) bekezdése,
e) 172. §-ának b) pontja,
f) 190. §-a (3) bekezdésében az „és 49/B. § (23) bekezdését” szövegrész,
g) 192. §-ának (2) bekezdése.
(5) Ha az adózó a Tao tv. 6. §-ának az AB Határozattal megsemmisített (5) bekezdése, illetıleg a Módtv.-nek az AB Határozattal megsemmisített
225. § (16) bekezdése, továbbá az Szja tv. 49/B. §-a (8) bekezdésének e törvénnyel hatályon kívül helyezett b) pontja alapján adót (adóelıleget)
vallott be, az állami adóhatóság e törvény rendelkezésének megfelelıen a bevallást kijavítja az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a
továbbiakban: Art.) 34. §-ának alkalmazásával. A bevallás kijavításának eredményeként az adózó javára feltárt adókülönbözet következtében
keletkezı túlfizetésre az állami adóhatóság az Art. 43. § (5)-(6) bekezdését alkalmazza.részletes keresés